Politika privatnosti

Poštujemo Vašu privatnost. Želimo Vam na transparentan i razumljiv način objasniti kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost. Takođe želimo da budemo u potpunosti usklađeni sa pravilima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL).

Rukovalac podacima

Rukovalac podacima je Katarina Djordjević pr Ad astra, Vojvode Stepe 9b, 15221 Svileuva.

Šta je podatak o ličnosti?

Svaki podatak koji može jedinstveno da identifikuje neko fizičko lice, pojedinačno ili ukrštanjem drugih podataka. Na primer Vaše ime i prezime, JMBG, adresa stanovanja, podaci o obrazovanju, Vaša IP adresa itd.

Šta je obrada podataka o ličnosti?

Svaka aktivna radnja ili pasivno držanje prema podacima. Na primer prikupljanje podataka, njihovo beleženje, pohranjivanje i čuvanje u evidenciji, i sl.

Ko je Rukovalac?

Bilo koje lice koje organizuje obradu podataka o ličnosti i određuje svrhu obrade. U odnosu na podatke koje prikupljamo od posetilaca naše veb stranice, naših poslovnih partnera, klienata, lica koja prate naše naloge na društvenim mrežama, mi predstavljamo Rukovaoca.

Ko je Obrađivač?

Bilo koje lice koje vrši određene aktivnosti obrade u ime Rukovaoca.

Ko je Primalac podataka?

Lice kome su podaci otkriveni.

Ko je "treća strana"?

Lice koje nije ni lice na koje se podaci odnose, ni rukovalac, ni obrađivač, ni primalac, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača.

Od koga prikupljamo podatke?

Prikupljamo i na drugi način obrađujemo podatke svojih zaposlenih ili na drugi način angažovanih lica, kandidata za posao, poslovnih partnera, klienata, posetilaca naše veb stranice, kao i korisnika koji prate naše naloge na društvenim mrežama.

Koje podatke obrađujemo?

 • od Zaposlenih, prikupljamo i obrađujemo podatke koji su propisani važećim zakonom koji uređuje evidencije u oblasti rada, kao i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a takva obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL, kao i druge podatke koje zaposleni podeli sa Rukovaocem, za ostvarivanje druge svrhe i po drugom pravnom osnovu (na primer podaci za potrebe ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja i sl.);
 • od Kandidata za posao, pored osnovnih kontaktnih podataka (ime i prezime, kontaktni telefon i imejl adresa), prikupljamo i podatke o stručnoj spremi i kvalifikacijama, kao i druge podatke koje o sebi to lice podeli. Takva obrada je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, radi njihovog kontaktiranja u slučaju potrebe za radnim angažovanjem, a u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL. Ako, nakon isteka konkretnog konkursa pojedina lica nisu radno angažovana, ona mogu optirati da njihovi podaci ostanu da budu dostupni u našim elektronskim evidencijama, nakon tog momenta u slučaju da se u budućnosti pokaže potreba za njihovim radnim angažovanjem. To znači da se od isteka konkretnog konkursa obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL. U slučaju da kandidat za posao bude radno angažovan, dalja obrada njegovih ili njenih podataka se vrši kao kod Zaposlenih;
 • od Poslovnih partnera prikupljaju se osnovni kontaktni podaci: ime i prezime, naziv radnog mesta, kontaktni telefon i imejl adresa, a u slučaju kontaktnih lica u pravnim licima i naziv pravnog lica koje predstavljaju, te pozicija tih lica u tom pravnom licu, a takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL, a za potrebe kontaktiranja, poziva za učešće u aktivnostima rukovaoca, kao i promocije proizvoda i usluga Rukovaoca;
 • od Klienata se prikupljaju podaci koji su neophodni za pružanje ugovorenih usluga i vršenje prometa dobara: ime i prezime, adresa, imejl adresa, broj telefona, datum rođenja, adresa stanovanja i broj platne kartice, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2) ZZPL. Podaci ove kategorije lica se koriste i za potrebe promocije proizvoda i usluga Rukovaoca kada se obrada zasniva na informisanom pristanku u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;
 • od lica koja prate naloge Rukovaoca na društvenim mrežama (korisnici) prikupljaju se i obrađuju podaci koji su u skladu sa politikom konkretne društvene mreže označeni kao javno dostupni, a takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, pristankom na korišćenje određene društvene mreže i lajkovanjem, praćenjem (ili sličnom radnjom) naloga na društvenim mrežama, a u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL, takvi podaci se obrađuju za potrebe promocije proizvoda i usluga Rukovaoca;
 • od ostalih korisnika, osim kolačića (cookies) opisanih u tački 19 ove Politike privatnosti, prikupljamo podatke koje korisnici sami o sebi podele, kao na primer u slučaju korišćenja kontaktnog formulara ili drugih mogućnosti komentarisanja na veb stranici Rukovaoca.

Šta su posebne kategorije podataka o ličnosti?

Svi podaci kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica što je navedeno u članu 17 stav 1 ZZPL.

Da li obrađujemo posebne kategorije podataka o ličnosti?

Samo izuzetno, i to u kontekstu obrade radi ispunjavanja zakonskih obaveza koje se tiču radnih odnosa, u meri u kojoj je obrada tih podataka propisana važećim zakonom koji uređuje evidencije u oblasti rada, kao i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, u cilju izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili lica na koje se podaci odnose u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite u skladu sa članom 17 stav 2 tačka 2) ZZPL. Primera radi, Zakon o evidencijama u oblasti rada propisuje vođenje evidencija u oblasti rada koje mogu da sadrže posebne kategorije podataka i to su:

 • podatak o tome da li je zaposleni invalid rada ili uživalac penzije (član 5 stav 1 tačka 19) Zakona o evidencijama u oblasti rada);
 • podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad (član 5 stav 1 tačka 21) Zakona o evidencijama u oblasti rada);
 • podatke o ukupno neizvršenim časovima za koje se prima naknada zarade za časove privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, ukupno neizvršeni časovi za koje se prima naknada zarade iz sredstava organizacija za zdravstveno osiguranje, časovi privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, časovi porodiljskog odsustva i skraćenog radnog vremena roditelja sa detetom, podatke o neto primanjima zaposlenog lica: solidarna pomoć; otpremnina, odvojen život) itd.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Podatke o ličnosti prikupljamo ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju ili preko drugih lica (na primer tako se prikupljaju podaci korisnika koji prate naše naloge na društvenim mrežama). Kada ne pribavlja podatke direktno od lica na koje se podaci odnose, Rukovalac se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Rukovaocu. Lice koje ustupa podatke, dužno je da lica na koja se podaci odnose informiše o svim bitnim aspektima obrade, u skladu sa članom 24 ZZPL, odnosno da ta lica uputi da se upoznaju sa ovom Politikom privatnosti.

O načinu korišćenja podataka o ličnosti društvenih mreža, pogledajte pravila privatnosti tih mreža.

Šta je pravni osnov obrade i koje pravne osnove za obradu koristimo?

Svaka obrada podataka o ličnosti mora da bude zakonita, što podrazumeva i to da u slučaju nepostojanja adekvatnog pravnog osnova, takva obrada može da se smatra nedozvoljenom.

Rukovalac obradu podataka o ličnosti vrši na osnovu:

 • informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 Informisani pristanak znači da smo Vas prethodno obavestili detaljno o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka, između ostalog i putem ove Politike privatnosti, i da ste nakon toga prihvatili obradu na opisani način. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, ovlašćeni ste da taj pristanak u svakom trenutku opozovete, opoziv povlači za sobom prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena. Opoziv se vrši na različite načine u zavisnosti od svrhe za koju su konkretni podaci prikupljeni, na primer slanjem imejla da ne želite više da budete na našoj mejling listi, prestankom praćenja na društvenoj mreži, i sl.;
 • radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanje mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora, u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL, što se odnosi pre svega na zaposlene i na drugi način radno angažovana lica, poslovne partnere i kliente;
 • radi ispunjenja zakonskih obaveza, u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL, što se odnosi na situaciju u kojoj neki zakon obavezuje rukovaoca da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti – što se u našem slučaju odnosi na zaposlene i na drugi način radno angažovana lica u odnosu na ispunjavanje obaveza iz oblasti radnih odnosa (zakona koji uređuju rad, evidencije i oblasti rada kao i socijalnu i zdravstvenu zaštitu); ili
 • radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) ZZPL, sve u zavisnosti od kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju, kao i od svrhe obrade podataka o ličnosti;

Pravni osnov zavisi od kategorije lica na koje se podaci odnose i od konkretne svrhe obrade.

Svrha obrade

U zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci obrađuju, obrada ličnih podataka se vrši radi:

 • informisanja lica čiji se podaci obrađuju o aktivnostima Rukovaoca, promovisanja aktivnosti Rukovaoca i slanje oglasnih poruka putem različitih dostupnih načina komunikacije (slanje promotivnih sms-ova, informisanje putem objava na nalozima društvenih mreža, slanje promotivnih materijala i periodičnih obaveštenja, itd.). Takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka, a odnosi se na sledeće kategorija lica čiji se podaci obrađuju:
  • Poslovni partneri;
  • Klienti
  • lica koja prate naloge Rukovaoca na društvenim mrežama;
  • ostali korisnici.
 • zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste radnog angažovanja (obrada se vrši radi izvršenja ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili da bi se preduzele mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora), a odnosi se na kandidate za posao do isteka konkretnog konkursa i na zaposlene;
 • potencijalnog kontaktiranja kandidata za posao nakon isteka konkretnog konkursa, a odnosi se na kandidate koji pristanu da se njihovi podaci obrađuju i nakon isteka konkretnog konkursa;
 • ispunjenja zakonskih obaveza, obrada se vrši radi ispunjenja obaveza propisanih zakonima koji uređuju evidencije u oblasti rada, kao i socijalno i zdravstveno osiguranje, a odnosi se na Zaposlene.

Kako čuvamo Vaše podatke?

Podatke o ličnosti pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom i/ili elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL. Interne evidencije (tzv. Evidencije radnji obrade), za svaku kategoriju lica čiji se podaci obrađuju, Rukovalac vodi u skladu sa zahtevima člana 47 ZZPL, koja opisuje radnje obrade.

Koje mere zaštite primenjujemo?

U odnosu na lične podatke, Rukovalac primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite, uključujući ali se ne ograničavajući na:

 • ograničenje fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti;
 • kontrolu pristupa podacima, fizički i elektronski pristup imaju samo za to ovlašćena lica, odnosno samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama i u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju. Dodatno, što se tiče elektronskog pristupa, on je moguć samo za to ovlašćenim licima;
 • kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju;
 • kontrolu prenosa podataka, koja podrazumeva da se prenos bilo kom za to ovlašćenom licu (na primer Obrađivaču) vrši isključivo uobičajenim zaštićenim vidovima komunikacije;
 • ostale mere informacione bezbednosti, u skladu sa najboljom industrijskom praksom;
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Da li postoje Obrađivači i/ili primaoci podataka i/ili treća lica?

Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka, dok neki mogu da budu i treća lica. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup ličnim podacima:

 • IT kompanije koje rade na informaciono-komunikacionim sistemima ili veb stranici Rukovaoca;
 • računovodski servisi;
 • banke;
 • vršioci poštanskih i kurirskih usluga;
 • druga lica koja u ime i za račun Rukovaca vrše određene radnje obrade.

Primaoci podataka mogu biti i državni organi koji su ovlašćeni da pristupaju podacima o ličnosti, odnosno koji su ovlašćeni da im ti podaci budu otkriveni, ali isključivo u meri i na način propisan zakonom.

Rukovalac sa svakim Obrađivačem ima zaključen Ugovor o obradi podataka o ličnosti, gde se regulišu sva bitna pitanja koja se tiču radnji obrade koje vrši Obrađivač, uključujući i njegove obaveze koje se tiču te konkretne obrade, s tim da Rukovalac i tada ostaje odgovoran prema licu na koje se podaci odnose.

Primaoci su dužni da pristupaju podacima i obrađuju ih na način da poštuju svoje obaveze propisane ZZPL i drugim primenjivim zakonom.

Rok čuvanja podataka

Podaci se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se izvrši konkretna svrha.

U odnosu na posebne kategorije lica čiji se podaci obrađuju:

 • podaci o zaposlenima se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada;
 • podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog Ugovora, čuvaju se u periodu od 10 godina (opšti rok za zastarelost potraživanja u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose), ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan zakonom;
 • podaci koji se čuvaju na osnovu informisanog pristanka čuvaju se do iscrpljenja konkretne svrhe, ili do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 ZZPL koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti, u razumnom roku od dana upućivanja tog opoziva, a sami podaci se brišu ili anonimizuju.

Šta su kolačići (cookies) i druge slične tehnologije i kako ih koristimo?

Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika odnosno posetioca veb stranice i koji omogućavaju praćenje i analizu njegovog ponašanja na veb stranici.

Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. U slučaju da identifikuju korisnika, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te se stoga na njih primenjuju sve tačke ove Politike privatnosti koje uređuju obradu podataka o ličnosti.

Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama, korišćenje Kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem veb pregledaču (Firefox, Chrome, Edge, Safari itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg veb pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti veb sajta.

Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:

 • Kolačići koji su tehnički neophodni za funkcionisanje veb stranice. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja veb stranice ili pojedinih njenih delova;
 • funkcionalni Kolačići, omogućavaju bolju funkcionalnost veb stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Ovakve Kolačiće može postaviti Rukovalac ili treća lica, a mogu biti uklonjeni na gore opisan način. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na veb stranici ne funkcionišu u punom obimu;
 • Kolačići učinka, koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu veb stranicu, na primer broj poseta, informaciju o učestalosti poseta konkretnoj stranici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje veb stranicu, a Rukovaocu pomažu da poboljša performanse sopstvene veb stranice i omogući bolje korisničko iskustvo.

Rukovalac na svojoj veb stranici ne koristi usluge firmi kao što su Google, Facebook, Twitter i sl. i sa njima ne deli informacije preko Kolačića ili drugih sličnih tehnologija.

Koja prava u odnosu na obradu podataka o ličnosti imate i kako da ostvarite Vaša prava?

U odnosu na vaše podatke imate sledeća prava:

 • pravo da zahtevate informacije o obradi (čl. 23 i 24 ZZPL), polazeći od transparentnosti obrade, i putem ove Politike privatnosti Vam pružamo sve neophodne informacije, a u slučaju da su neophodne dodatne informacije, postupićemo po Vašem zahtevu i dostaviti ih u skladu sa ZZPL;
 • pravo da zatražite pristup podacima o ličnosti (član 26 ZZPL), koji podrazumeva pre svega omogućavanje uvida na adekvatan način u Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo u skladu sa ZZPL;
 • pravo da zatražite ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnosti, kao i ograničavanje obrade (čl. 29, 30, 31 i 33 ZZPL), ispravka i dopuna se odnose na ispravljanje netačnih podataka odnosno dopunu nepotpunih podataka, brisanje se odnosi na situaciju kada podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe, ili kada je otpao zakonski osnov ili u drugim slučajevima predviđenim članom 30 ZZPL, dok se ograničenje obrade u situacijama koje su propisane članom 31 ZZPL;
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL), pravo da zahtevate da vam podatke koje o Vama imamo prenesemo u mašinski čitljivom obliku (na primer u PDF dokumentu) ili da iste prenesemo drugom rukovaocu u istom takvom obliku, ako se obrada zasniva na informisanom pristanku i ako se vrši automatizovanu i ako su ispunjeni drugi uslovi iz člana 36 ZZPL;
 • pravo da prigovorite obradi (čl. 37-39 ZZPL), ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi iz čl. 37-39 ZZPL;
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade (čl. 84 i 86 ZZPL);
 • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Zahtev za ostvarivanje prava možete dostaviti u slobodnoj formi, putem slanja elektronske poruke na imejl adresu kontakt@ad-astra.rs ili putem pošte na adresu Katarina Djordjević pr Ad astra, Vojvode Stepe 9b, 15221 Svileuva. Na zahteve ćemo odgovoriti u roku neophodnom da se takav zahtev pročita i procesuira.

Kontaktni podaci Poverenika:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd
office@poverenik.rs

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji se podaci obrađuju svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na imejl adresu: kontakt@ad-astra.rs. Rukovalac će na sve upite odgovoriti u najkraćem roku.

Posebna obaveštenja o obradi

Polazeći od specifičnosti svrhe koju bi prikupljanje i obrada podataka trebalo da ostvari i u odnosu na pravni osnov, Rukovalac će, po potrebi, u odnosu na takve obrade, prethodno obavestiti lica na koja se podaci odnose o svim njenim specifičnostima (Posebno obaveštenje). Na takvu obradu će se primenjivati ova Politika privatnosti i Posebno obaveštenje.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti se primenjuje od 14. aprila 2022. godine i može se periodično ažurirati usled promena zakona ili poslovnog procesa Rukovaoca.